INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 5 – Prijzen
Artikel 6 – Betaling
Artikel 7 – Levering
Artikel 8 – Levertijd
Artikel 9 – Verzuim/aansprakelijkheid
Artikel 10 – Ter beschikking gesteld materiaal
Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegd rechter

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

  • Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Icon Art een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie Icon Art een aanbod tot het leveren van een dergelijke product heeft gedaan.
  • Product: reproductie op plexiglas, vervaardigd op individuele, persoonlijke bestelling, van een afbeelding uit het beeldarchief van Icon Art of iedere andere door Icon Art aangeboden waar van stoffelijke aard.
  • Beeldarchief: alle afbeeldingen al dan niet getoond op de website van Icon Art, ten aanzien waarvan Icon Art over de al dan niet exclusieve rechten beschikt.
  • Icon Art: Icon Art, gevestigd te Valkenswaard, de gebruiker van deze algemene voorwaarden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69051143.
  • Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
  • Website: de website van Icon Art, te vinden op www.icon-art.nl.
  • Materiaal: informatiedragers en/of fysieke documenten, waaronder foto’s, waarmee de klant analoge of digitale afbeeldingen aan Icon Art ter beschikking stelt.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: Icon Art
Handelend onder de naam: Icon Art

Vestigingsadres:
Icon Art
Eindhovenseweg 169
5552 AB, Valkenswaard (NL)

Postadres:
Icon Art
Eindhovenseweg 169
5552 AB, Valkenswaard (NL)

Telefoonnummer: 040-2405156

Bereikbaarheid:
Op bezoekadres dinsdag t/m vrijdag toegang op afspraak.

E-mailadres: info@icon-art.nl

KvK-nummer: 69051143
IBAN: NL73RABO0320887642
BIC: RABONL2U
BTW-nummer: 857706536B01

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

3.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Icon Art en een klant, alsmede op alle door Icon Art aan een klant verstrekte aanbiedingen tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst.

3.2.
Icon Art wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1.
De overeenkomst komt tot stand nadat de klant zijn bestelling online heeft bevestigd en Icon Art deze bestelling heeft geaccepteerd.

4.2.
Mocht Icon Art de bestelling niet accepteren, zal Icon Art het langs elektronische weg door de klant aangeleverde materiaal verwijderen.

4.3.
De rechten van een overeenkomst zijn door de klant niet overdraagbaar aan derden.

4.4.
Wijzigingen van een reeds gesloten overeenkomst kunnen slechts schriftelijk dan wel langs elektronische weg bindend worden overeengekomen.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN

5.1.
De door Icon Art gehanteerde prijzen staan vermeld op de website en zijn inclusief btw, exclusief verzendkosten. De bestelling door de klant wordt geacht in te houden het akkoord van de klant met de op het moment van verzending van de bestelling voor het product geldende prijs.

5.2
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

ARTIKEL 6 – BETALING

6.1.
Betaling dient te geschieden door overmaking van het factuurbedrag ten name van Icon Art te Leende.

  • IBAN nummer: NL73RABO0320887642
  • BIC: RABONL2U

6.2.
De klant kan, indien hij dit wenst, vooruit betalen. Dit kan tevens door middel van iDEAL, Bancontact/Mister Cash, overboeking, Paypal en Creditcard gedaan worden.

6.3.
Het door Icon Art geleverde product blijft eigendom van Icon Art totdat de volledige koopprijs door de klant is voldaan.

ARTIKEL 7 – LEVERING

7.1
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.2
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

ARTIKEL 8 – LEVERTIJD

8.1.
Het product heeft een levertijd van 5 tot 10 werkdagen. Dit is te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling, dan wel vanaf de dag van ontvangst door Icon Art van de betaling door de klant van de overeengekomen prijs inclusief btw en bijkomende kosten.

8.2.
Indien uitdrukkelijk de betaling op rekening is overeengekomen begint de levertijd te lopen op de dag na verzending van de bevestiging van de acceptatie van de bestelling door Icon Art.

8.3.
De in lid 1 genoemde levertijd betreft geen fatale levertijd. Wanneer door Icon Art niet binnen deze levertijd wordt geleverd, is Icon Art pas in verzuim nadat de klant Icon Art schriftelijk of langs elektronische weg in gebreke heeft gesteld en een laatste termijn voor nakoming heeft gesteld van tenminste veertien dagen en de nakoming door Icon Art binnen deze termijn is uitgebleven.

ARTIKEL 9 – VERZUIM/AANSPRAKELIJKHEID

9.1.
Indien Icon Art ter zake van de nakoming van de overeenkomst in verzuim geraakt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal Icon Art terstond de eventueel vooruit betaalde prijs aan de klant restitueren.

9.2.
In geval Icon Art met de nakoming van de overeenkomst in verzuim is geraakt en de klant de overeenkomst op die grond niet ontbindt maar nakoming verlangt, heeft Icon Art het recht een eventueel reeds geleverd ondeugdelijk product te vervangen, dan wel te kiezen voor restituering van de koopprijs. In dat laatste geval wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden.

9.3.
De klant dient het geleverde product terstond na aflevering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken in het geleverde dient de klant zo mogelijk direct na aflevering, schriftelijk dan wel langs elektronische weg aan Icon Art te melden. Na afloop van deze termijn wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de tussen Icon Art en de klant gesloten overeenkomst.

ARTIKEL 10 – TER BESCHIKKING GESTELD MATERIAAL

10.1.
De klant stelt het materiaal op eigen risico ter beschikking aan Icon Art. Het materiaal blijft eigendom van de klant.
Icon Art zal het ter beschikking gestelde materiaal met de in redelijkheid van Icon Art te verwachten zorg behandelen. In geval van het onverhoopt verloren gaan of beschadiging van het materiaal is Icon Art niet aansprakelijk voor de daardoor door de klant geleden schade, behoudens opzet dan wel grove schuld aan de zijde van Icon Art, behoudens voor zover Icon Art ter zake recht heeft op uitkering van verzekeringspenningen krachtens een door Icon Art afgesloten schadeverzekering. In dit laatste geval is de hoogte van de aansprakelijkheid van Icon Art beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag waartoe de gesloten verzekering recht geeft. Op Icon Art berust geen verplichting tot het aangaan van een dergelijke verzekering, behoudens voor zover uitdrukkelijk met de klant overeengekomen.

10.2.
De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ter beschikking gestelde materiaal. Icon Art is niet aansprakelijk voor schade aan het ter beschikking gestelde materiaal indien deze schade is ontstaan omdat Icon Art is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie aangaande de aard, de inhoud, de samenstelling en/of omvang van het materiaal.

ARTIKEL 11 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

11.1.
Icon Art accepteert bij aanvaarding van een opdracht geen aansprakelijkheid voor inbreuk op enig daarop rustend intellectueel eigendomsrecht van derden. In geval Icon Art door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, vrijwaart de klant Icon Art voor alle schade die Icon Art ten gevolge daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe Icon Art door derden wordt aangesproken en inclusief de bij Icon Art veroorzaakte kosten.

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

12.1.
Op al onze aanbiedingen en met de klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 13 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

13.1
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.